Bc. Martina Kebrdlová


Domácí zdravotní péče

Poskytujeme odbornou zdravotní péči a služby pro rodinu a domácnost pro klienty všech věkových skupin v jejich domácím prostředí.Péči poskytují registrované zdravotní sestry s bohatými zkušenostmi, lidským přístupem a pochopením, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce v Praze a okolí. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je poskytována na základě předpisu praktického lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Domácí péči může předepsat praktický lékař, nebo lékař propouštějící klienta z hospitalizace v nemocnici.


✓ specializovaná péče o klienty po operacích, úrazech a různých onemocněních
✓ péče o částečně imobilní a imobilní klienty
✓ ošetření defektů a dekubitů
✓ rehabilitace, masáže, polohování
✓ péče o klienty se stomií (vývodem)
✓ nácvik pohybových dovedností
✓ odběry biologického materiálu
✓ sledování zdravotního stavu, měření fyz. funkcí
✓ podání léků, aplikace injekcí a infuzí
✓ podání enterální výživy
✓ péče o klienty v konečném stádiu života


V případě, že klient vyžaduje zdravotní péči nad stanovený rámec (vyšší četnost frekvencí návštěv, delší doba ošetřovací návštěvy), je tato péče hrazena klientem podle platného ceníku.

SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST

Péče zahrnuje úkony doplňující omezenou soběstačnost klienta. Tuto péči si klient hradí sám.

✓ pomoc při osobní hygieně
✓pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, donáška léků a nákupů, aj.)
✓doprovod k lékaři nebo na úřad
✓ pravidelná kontrola klienta
✓ a další…JAK NA TO

Kontaktujte naší sestru a stručně jí informujete o své situaci a požadavcích. Sestra s Vámi probere možnosti poskytnutí péče a domluví s Vámi termín první přijímací návštěvy. 


Před zahájením péče je dobré si připravit tyto informace:


✓ kontakt na ošetřujícího lékaře (praktického lékaře)
✓ lékařskou zprávu (s čím se nemocný léčí, alergie, dietní a režimová opatření)
✓ aktuální seznam léků (všech které klient užívá)
✓ zajistit možnost přístupu pracovníka ke klientovi(náhradní klíče, čipy apod.)


První schůzka


Sestra se seznámí se zdravotním stavem a zázemím klienta. Na základě získaných informací navrhne ošetřovatelský plán, podle kterého bude probíhat následující péče. Frekvence a čas návštěv záleží na zdravotním stavu klienta, doporučení lékaře a osobní domluvě.


Průběh péče


Sestra posléze pravidelně provádí dohodnuté úkony, sleduje zdravotní stav a vede zdravotnickou dokumentaci. Všechny změny jsou konzultovány s rodinou a ošetřujícím lékařem. Naším cílem je vždy klid a pohodlí. 

CENÍK

Klient si hradí Služby pro rodinu a domácnost, a služby požadované nad rámec péče předepsané ošetřujícím lékařem.


ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE min. doba 15 min 380 Kč/hod
Kontrola celkového zdravotního stavu, dietního a pitného režimu, měření krevního tlaku a ostatních fyziologických funkcí, příprava a podání léků, aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, mastí atd., ošetření stomií, lokální ošetření defektů (dekubitů, bércových vředů aj.), klyzma, cévkování, ošetření katétrů, ošetřovatelská rehabilitace, nácvik sedu, stoje, chůze, užití kompenzačních pomůcek, polohování, prevence proleženin, péče o kůži, osobní hygiena, sociální kontakt, procvičování psychomotorických funkcí, edukace pacienta o léčebném režimu, nácvik aplikace inzulínu apod. +15 min. za cestu.
ZÁKLADNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE min. doba 30 min 220 Kč/hod
Kontrola celkového zdravotního stavu, dietního a pitného režimu, měření krevního tlaku a ostatních fyziologických funkcí, příprava a podání léků, aplikace mastí, ošetřovatelská rehabilitace, nácvik sedu, stoje, chůze, užití kompenzačních pomůcek, polohování, prevence proleženin, péče o kůži, osobní hygiena, sociální kontakt aj. +15 min. za cestu.
ODBORNÝ DOHLED od 3 hodin včetně 130 Kč/hod
Kontrola celkového zdravotního stavu, dietního a pitného režimu, měření krevního tlaku, příprava a podání léků, aplikace mastí, polohování, prevence proleženin, péče o kůži, osobní hygiena, sociální kontakt. Doprovod k lékaři či na úřad atd. +15 min. za cestu.
SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST min. doba 30 min 190 Kč/hod
Dopomoc pracovníka klientovi při provádění běžných denních činností, příprava a podání stravy, hygiena, oblékání a jiné. Drobný úklid, péče o prostředí klienta, drobné nákupy. Pochůzky k lékaři, doprovod do společnosti a další dle domluvy.
ODBĚR A ODNOS BIOLOG. MATERIÁLU do 15 min.
do 30 min.
50 Kč
100 Kč
KONZULTACE ZDR. STAVU S LÉKAŘEM 15 min.
30 min.
50 Kč
100 Kč
MĚŘENÍ KREVNÍHO CUKRU GLUKOMETREM   30 Kč
ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI   30 Kč
PRÁCE SESTRY V NOČNÍCH HODINÁCH 21.00. – 06.00 hod   +50%
PRÁCE SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU (So, Ne + svátek)   +50%
OSTATNÍ SLUŽBY   50 Kč
Zprostředkování převozu sanitou, pedikúry, kadeřnických služeb apod.

LÉKAŘŮM

Poukaz k provedení domácí zdravotní péče může vystavit praktický lékař, u kterého je pacient zaregistrován (jeden poukaz na dobu platnosti maximálně 3 měsíců od data vystavení).

Dále má tuto pravomoc ošetřující lékař propouštějící klienta z hospitalizace v nemocnici, a to pouze na dobu 14 dní od propuštění.

V případě lékaře jiné odbornosti je nutné podat žádost praktickému lékaři, který po dohodě tuto péči/úkon indikuje.

Po dobu vykonávání domácí péče agenturou je PL informován o zdravotním stavu klienta formou měsíčního ohodnocení. Nastanou-li náhlé změny nebo komplikace je informován a konzultován ihned.

Poukaz na vyšetření / ošetření DP

Kódy nasmlouvané s pojišťovnami:


Výkonové kódy (typ návštěvy nutno vždy určit frekvenci výkonů denní/ týdenní)

06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI (Čas výkonu: 60 min.)
06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP I. (Čas výkonu: 30 min.)
06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP II. (Čas výkonu: 45 min.)
06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP III. (Čas výkonu: 60 min.)
06318 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP IV. (Čas výkonu: 15 min.)
06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (Čas výkonu: 30 min.)

Specifikující kódy (Vždy je indikován společně s kódem určující typ ošetřovací návštěvy)

06135 VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD. (nutné uvedení doby provedení)
06137 VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA
(nutné uvedení konkrétních dat náležících na víkendové, sváteční dny v daném měsíci)
06349 SIGNÁLNÍ KÓD – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STADIU
(umožňuje lékaři předepsat frekvenci návštěv podle potřeb klienta)

Materiálové kódy (Kódy jsou určeny pouze pro úhradu zdravotnického materiálu spotřebovaného při výkonu sestry, vždy musí být předepisovány současně s výkonovým kódem)

06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
(např. provedení vyšetření hladiny glykémie glukometrem v domácnosti klienta)
06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI
06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ
06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

KONTAKTY


Domácí zdravotní péče - Bc. Martina Kebrdlová s.r.o.

725 521 532
kebrdlova@dzpmk.cz
www.dzpmk.cz

Poliklinika Vršovice
Ukrajinská 900/11
101 00, Praha 10
Byli jste s námi spokojení? Ohodnoťte nás na www.znamylekar.cz